Algemene voorwaarden

Bij 6Dcreations houden we van duidelijkheid. Daarom hebben we korte voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tot dienstverlening door 6Dcreations. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Heeft u vragen over deze voorwaarden? Stel ze ons gerust via welkom@6dcreations.com

1. Wie is wie

Wanneer u in deze voorwaarden “u” of “uw” leest, bedoelen we daarmee u als opdrachtgever die met 6Dcreations de overeenkomst aangaat. Leest u “we”, “wij”, “ons” of “onze”, dan bedoelen we 6Dcreations, gevestigd in Breda. 6Dcreations is onder nummer 54583047 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

2. Offertes en oriënterende gesprekken

2.1. Een offerte is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

2.2. De offerte bestaat altijd uit een basisdocument. In dit basisdocument staat minimaal de eenmalige kosten voor de opdracht. Vaak wordt er in dit basisdocument verwezen naar een opdrachtomschrijving/projectdocument. Deze documenten vormen samen de opdracht die bindend zijn bij acceptatie.

2.3. Een offerte verliest haar geldigheid op de 31e dag na de datum van verzending.
2.4. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de opdracht. We zullen u daar altijd zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

2.5. Wanneer in de offerte een datum voor (op)levering is gegeven, is deze leidend voor de offerte.

3. Acceptatie van de opdracht

3.1. U dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Door ondertekening, maar ook door een akkoord per e-mail of per telefoon, wordt de offerte als geaccepteerd beschouwd.

3.2. We mogen de opdracht op ieder moment kosteloos beëindigen wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.

3.3. Na acceptatie mag de opdracht alleen met instemming van 6Dcreations worden gewijzigd.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1. We gaan de opdracht naar ons beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Voor een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht moet u ervoor zorgen dat we alle benodigde gegevens ontvangen, waarvan we aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs begrijpt dat deze noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Wanneer deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd mogen we de opdracht uitstellen of beëindigen. Het niet tijdig of juist aanleveren van alle benodigde gegevens betekent meerwerk voor 6Dcreations waarvoor altijd betaald dient te worden. Ons uurtarief voor dit meerwerk is €65,00.

4.3. U gebruikt de door ons verstrekte dienstverlening alleen voor het overeengekomen doel.

4.4. Wij zijn de rechtmatige eigenaar van het concept, de dienst of het product dat is toegepast bij uw opdracht. Door acceptatie van de offerte en/of overeenkomst van opdracht van 6Dcreations doet opdrachtgever afstand van het recht om zelf de creatie en/of het product en/of de dienst te realiseren. 6Dcreations heeft de intellectuele en industriële eigendomsrechten voor creaties, producten en diensten. Er is sprake van een non-concurrentiebeding: er is geen betrokkenheid van de opdrachtgever bij een creatie, product of dienst dat identiek is aan het geoffreerde door 6Dcreations.

4.5. Zowel wij als u zullen informatie die versterkt zijn voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie als vertrouwelijk wordt aangeduid of wanneer degene die de informatie ontvangt weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Wij verwijzen u hiervoor naar onze privacyverklaring, te vinden op www.6dcreations.com

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Voor uitgevoerde werkzaamheden of diensten sturen we een factuur aan u. Deze factuur moet voor of uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur staat zijn voldaan. Aanvullend op deze regel mogen we de uitvoer van de opdracht uitstellen wanneer een openstaande factuur onderdeel uitmaakt van de betalingsconditie.

5.2. We hanteren de volgende betalingstermijnen:

  • 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum voor (eenmalige) bedragen
  • uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de uitvoer van de opdracht

5.3. Wanneer u de opdracht na acceptatie in zijn geheel of slechts een gedeelte annuleert, dan mogen we minimaal het gewerkte aantal uren op basis van ons uurtarief van €65,00 tot maximaal het gehele geoffreerde bedrag bij u in rekening brengen.

5.4. Zolang enige factuur niet is betaald, zijn we niet verplicht om werkzaamheden of onze dienstverlening voort te zetten, totdat de volledige factuur is voldaan. Met hoge uitzondering passen we deze regel toe en kan niet worden gezien als tekortkoming aan onze kant. Dit valt onder schuldeisersverzuim door u als opdrachtgever.

5.6. Wanneer u een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, bent u direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

5.7. Bij een niet tijdige betaling bent u over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn met aanvullend € 25,00 administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens bent u in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.8. We kunnen direct aanspraak maken op betaling wanneer u in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of beslag op vermogensbestanddelen van u wordt gelegd, u overlijdt en/of indien u in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 We aanvaarden wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2. We zijn slechts aansprakelijk tegenover u wanneer we overduidelijk schuldig zijn aan het tekortkomen van de overeenkomst. Deze tekortkomingen moeten (zo gedetailleerd mogelijk) worden omschreven, zodat we in staat zijn om adequaat te reageren. We zijn dan (uitsluitend) aansprakelijk voor het vergoeden van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

6.3. Ons aansprakelijk stellen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daarmee bedoelen we ook een vergoeding door indirecte schade, gevolgschade, schade door misgelopen omzet of winst of vertragingsschade.

6.4. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de opdracht.

6.5. In geval van overmacht, waardoor wij onze dienstverlening niet kunnen leveren, zijn we niet verplicht om alternatieve diensten aan te bieden of andere verplichtingen uit de overeenkomst uit te voeren. Overmacht kan ontstaan door stroomstoringen, brand of overstromingen waardoor wij of onze leveranciers redelijkerwijs de opdracht of dienstverlening niet kunnen uitvoeren. Bovendien zijn we bij overmacht u niet verplicht om een vergoeding te betalen.

7. Eigendom gegevens, privacy en gegevensverwerking

7.1. De gegevens die worden verschaft voor onze diensten zijn altijd van u. We zullen nooit het eigendom claimen van gegevens die u heeft verschaft.

7.2. In de dienstverlening die we leveren kunnen persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld van uw (potentiële)klanten of leveranciers worden vastgelegd. Denk hierbij aan e-mailadressen, naw-gegevens, telefoonnummers, etc. Daarom moeten wij en u voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwijzen u hiervoor naar onze privacyverklaring, te vinden op www.6dcreations.com

7.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van persoonsgegevens bij onze dienstverlening. Daarbij moet u voldoen aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden. Voldoet u niet aan die eisen en worden wij door anderen aansprakelijk gesteld voor schade die hierdoor is ontstaan, dan stelt u ons schadeloos en worden we vrijgesteld voor die aansprakelijkheid.

7.6. We nemen uw privacy serieus en doen er alles aan om aan de privacywet (AVG) te voldoen. Ook nemen we maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen als opdrachtgever.

8. Aanpassen algemene voorwaarden

8.1. We kunnen deze voorwaarden af en toe aanpassen. Wanneer er aanpassingen worden gedaan die grote gevolgen kunnen hebben sturen we een bericht per e-mail. De laatste versie van onze algemene voorwaarden is altijd te vinden op onze website. We raden daarom aan om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

8.2. Bent u het niet met de wijziging eens, dan kunt u altijd met ons contact opnemen voor nadere uitleg, mogelijk kunnen we voor u een uitzondering maken op de algemene voorwaarden. Blijft u na een e-mailbericht gebruikmaken van onze dienstverlening, dan gaan we ervan uit dat u akkoord bent met de aanpassingen en gelden de gewijzigde voorwaarden.

9. Overige bepalingen

9.1. Alle door ons genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

9.2. Op alle opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.3. U geeft ons toestemming om uw naam en logo te gebruiken voor promotionele activiteiten van 6Dcreations, tenzij in de overeenkomst of nadien anders is afgesproken.

9.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij u.

9.5. Zowel wij als u mogen rechten en plichten uit een overeenkomst overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijk toestemming.

Sluiten
Neem contact op
Wij gebruiken hele smakelijke cookies om uw ervaring nog zintuigprikkelender te maken en het gebruik van onze website te analyseren. Lees hier meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan". Alle cookies toestaan.